Oplossingsrichtingen

Randvoorwaarden

Water kan als kwaliteitsdrager ingezet worden in de dorpen van de Noordoostpolder door:

  • Wonen aan het water (mits het water schoon is en schoon oogt)
  • Varen op het water (eventueel in combinatie met wonen aan het water. De waterkwaliteit is dan van groot belang).

Het vaartenstelsel in de Noordoostpolder is beperkt geschikt voor recreatievaart. Niet alle vaarwegen zijn aan elkaar gekoppeld. Door verschil in waterkwaliteit is het ook niet wenselijk om de waterlopen ‘zomaar’ te koppelen. Het benutten van water als kwaliteitsdrager in de Noordoostpolder vraagt een aanvullende studie naar waterkwaliteit en vaarmogelijkheden.

dia 72-2 dia 72-1
Wonen aan het water in Marknesse Recreatievaart bij Kraggenburg

 

Oplossingsrichting 1: Water bij de dorpsentree
De herkenbaarheid van de dorpen als polderdorpen kan worden versterkt door water een prominentere rol te geven bij de beleving van de dorpen. Met name bij de toegang tot de dorpen (de dorpsentree) kan water prominenter in beeld worden gebracht.

Oplossingsrichting 2: Water in de kern/aan de brink
Vrijwel alle dorpen liggen aan het water. Daar waar dorp en water contact maken, bevindt zich in de meeste gevallen het bedrijventerrein(tje) van het dorp. Logistiek gezien is dit tegenwoordig niet altijd de meest voor de hand liggende locatie. Er liggen dan ook kansen om de ligging van het dorp aan het water ruimtelijk en visueel te versterken, in combinatie met herstructurering/ verplaatsing van het bedrijventerrein naar een logistiek betere locatie.

Oplossingsrichting 3: Water bij nieuwbouw
In veel nieuwbouwwijken wordt gestalte gegeven aan ‘wonen aan het water’. In de Noordoostpolder biedt de aanwezigheid van water kansen om het polderwonen in nieuwbouwwijken te versterken.

dia 73-1 dia 73-2
Water bij dorpsentree Kraggenburg Water in de kern Marknesse