Versterken van de stadspoorten

 

opg - stadspoorten
De vier hoofdentrees (stadskruis in het geel) en de stadspoorten (cirkels en ovaal) in het oorspronkelijke ontwerp

 

De opgave

Emmeloord heeft in het oorspronkelijk plan vier hoofdentrees die elkaar raken midden in de stad, rond de Deel. Deze vier hoofdroutes samen vormen het stadskruis (zie gele lijnen op de kaart). De plekken waar van oudsher de overgang lag tussen het landschap en de stad noemen we de ‘stadspoorten’. De noordelijke entree van het stadskruis is met veel groen ontworpen en loopt door het stadsbos. Dit is de ‘groene stadspoort’ (groene ovaal op de tekeningen). De overige drie entrees komen over het water de stadskern binnen. Daar waar deze entreeroutes de vaarten kruisen liggen de ‘blauwe stadspoorten’ (blauwe cirkels op de tekeningen). De stadspoorten zijn nog altijd herkenbare en belangrijke plekken in de stad, waar de identiteit van de Polderstad sterk beleefbaar is. Ter plaatse van de stadspoorten komen belangrijke kenmerken van de polderstad bijeen en kan men het DNA van de polderstad goed beleven. De stadspoorten vormen nu de overgang van de nieuwe stadsschil naar de oude stadskern.

De kwaliteiten van de vier stadspoorten zijn nog hoog, maar worden bedreigd. Op de lange termijn is het echter belangrijk dat deze stadspoorten nog steeds herkenbaar zijn en bijdragen aan de oriëntatie in de stad.

opg - Blauwe stadspoort zuid 1953 opg - stadspoort oost 1961
Stadspoort zuid 1953 (foto NLE) Stadspoort oost 1961 (foto NLE)
opg - blauwe stadspoort west 1961 opg - stadspoort oost De Golfslag
Stadspoort west 1961 (foto NLE) Stadspoort oost met De Golfslag vanuit het oosten gezien (foto gemeente Noordoostpolder)

 

De vraag is:
Hoe kunnen we de stadspoorten behouden en versterken als cruciale plekken voor de oriëntatie en de identiteit van de stad? En hoe kunnen we hier de polderkenmerken beter zichtbaar en herkenbaar maken?

H3 DNA Emmeloord-gbkn 280113 Stadsniveau 2
De groene en blauwe stadspoorten (op de kaart DNA Emmeloord)

Randvoorwaarden

Nu markeren de stadspoorten de overgang van de ‘nieuwe’ stad, naar de ‘oude’ stad. Maar eigenlijk gebeurt hier nog meer, hier ontmoeten de nieuwe stad, de oude stad als ook het polder-landschap (middels vaart(en), zichten en/of groen), elkaar. Het is van groot belang dat deze overgangen blijvend beleefbaar blijven en de zichten zo open mogelijk en gericht op de kwaliteiten van de stad.
De oorspronkelijke kwaliteiten zijn op enkele plekken verloren gegaan en kunnen mogelijk worden hersteld. Op andere punten kunnen de kwaliteiten worden verbeterd, opgeknapt of meer worden vertaald naar de huidige betekenis van de stadspoorten.

Een belangrijke voorwaarde bij het versterken van de stadspoorten is het behouden van de drieledige opbouw, bestaande uit een ‘groen voorportaal’ (voorheen het open polderlandschap), ‘het brugmoment’ en een ‘stadsportaal’.
De groene stadspoort heeft een tweeledige opbouw, bestaande uit een ‘groen voorportaal’ en ‘stadsportaal’, want hier is geen brug.

Voor alle stadspoorten is het daarnaast belangrijk dat:

 • De openheid van de (groene) ruimtes (voorportaal, stadsportaal) gewaarborgd blijft.
 • Hier gebouwen met een bijzondere functie in het groen of aan een pleinruimte staan.
 • Hier gebouwen staan, die qua maat, schaal en volume de ruimte ‘aankunnen’.
 • Ter hoogte van de stadspoorten de weg vaak een kleine knik maakt, waardoor de poldertoren en de hoofdkerken beter zichtbaar worden.
 • De zichten open blijven en gericht op bijzondere gebouwen en kwaliteiten van de stad.
 • Rond het brugmoment de lange zichtlijnen over het water vrij zijn en blijven.
 • De ‘oude stad’ zich hier presenteert, met groene openbare oevers en voorkanten van bebouwing.
  Bij de oostelijke en westelijke stadspoorten heeft de bebouwing aan de kant van de ‘oude stad’ een bijzondere functie, kent veelal een modernistische architectuur en ligt solitair in het groen. Hier zijn de schaal en de lange lijnen van de polder maximaal voelbaar en beleefbaar. Bij de zuidelijke en noordelijke stadspoorten is ook sprake van aaneengesloten bebouwing met Delftse School signatuur.
 • De ‘nieuwe stad’ zich hier op een passende wijze presenteert, bijvoorbeeld door nieuwe publieke functies of bijzondere nieuwe gebouwen in en aan het groen.
 • Er vanaf het stadskruis, vanuit het groene voorportaal of vanuit het stadsportaal zicht is op de poldertoren of op één van de centrumkerken.
 • De openbare ruimte meer wordt ingericht en gebruikt als publieke verblijfsruimte, dan als parkeerplaats.

rand - schema drieledige opbouw
Schema met de drieledige opbouw van de blauwe stadspoorten. De groene stadspoort kent een tweeledige opbouw, zonder brugmoment

 

Oplossingsrichtingen

1. Behouden of vernieuwen van bijzondere gebouwen in het groen
Bij vervanging of vernieuwing van de bebouwing rondom de stadspoorten is het belangrijk dat deze opnieuw een bijzondere of maatschappelijke functie krijgen. De gebouwen staan als solitaire gebouwen in de ruimte. De afstand van de bebouwing tot de weg is hier groter dan de afstand die de bebouwing langs de entreeroutes heeft tot de weg, waar het straatprofiel smaller is. Het ruime groen rond de bebouwing benadrukt de geleidelijke overgang van de ‘nieuwe stad’ naar de stadskern.

NLS-opl - behouden of vernieuwen
Behouden of vernieuwen van bijzondere gebouwen in het groen (Marknesserweg, stadspoort oost, met het gebouw De Golfslag (steekt rechts net boven het groen uit)), (foto: Google Streetview)

 

2. Behouden en versterken van de ruime maatvoering, de zichten en de verblijfskwaliteit:

 1. Zicht op of beleving van de polder
  Omdat Emmeloord een polderstad is, is het belangrijk om de connectie met de rest van de polder te behouden en waar mogelijk te versterken. De stadspoorten bieden hier de kans voor. De openbare ruimte van de stadspoorten kent een grotere maat. Hier is vanaf de bruggen ver zicht over het water. Dit legt de verbinding met de maat, schaal en lange lijnen van polder.
 2. Zicht op de Poldertoren of één van de centrumkerken
  Er zijn meerdere vizieren naar de poldertoren en de centrumkerken. De gebouwen zijn beeldbepalend voor de polderstad en zorgen voor herkenning en versterking van de oriëntatie in de stad. Voorkom ter plaatse van de stadspoorten en het stadskruis, dat deze vizieren geblokkeerd raken door bebouwing of groen. Probeer de zichten te versterken door het uitdunnen of verwijderen van opslag (teveel aan beplanting) of verstorende bebouwing.
 3. Zicht en toegankelijkheid op de oevers en kades
  De kades en oevers zijn van grote waarde voor de bezoekers en bewoners van Emmeloord, het zijn mooie plekken om te verblijven of om naar te kijken. Ook liggen hier kansen voor mensen die de stad per boot willen bezoeken. Probeer bezoekers vanaf het water gastvrij te ontvangen.
  Tracht de oevers en kades vrij te maken van parkeerplaatsen, groenopslag of opstallen, die er niet thuishoren. Versterk de oevers en kades door ze ruim, groen en vrij te houden, zoals past bij de oevers van Emmeloord. Maak ze toegankelijk en richt ze op geschikte plekken in als verblijfsruimte. Vanaf de bruggen bepalen de kades en oevers het aanzicht van de polderstad Emmeloord. De bebouwing en inrichting van de oevers, die zichtbaar zijn vanaf bruggen zijn extra belangrijk voor de polderidentiteit. Besteed hier veel aandacht aan het maken van voorkanten.
NLS-opl - Zicht op de Poldertoren of de centrumkerken NLS-opl - zicht op de poldertoren en een centrumkerk stadspoort zuid
Zicht op de poldertoren of de centrumkerken Zicht op de poldertoren en een centrumkerk (Nagelerweg, stadspoort zuid)
NLS-opl - zicht op de poldertoren stadspoort west NLS-opl - zicht op de openbare oever stadspoort oost Lemstervaart
Zicht op de poldertoren, (Urkerweg, stadspoort west) Zicht op de oevers en kades (openbare oever Lemstervaart)

 

3. Ontwikkelen van nieuwe stadspoorten bij nieuwe stadsentrees.
Enkele nieuwe entrees van Emmeloord lenen zich goed om te worden ontwikkeld tot volwaardige ‘nieuwe’ stadspoorten. Een consequente en uniforme opbouw maakt de stadspoorten herkenbaar en versterkt daarmee de identiteit.
Bij het nadenken over nieuwe stadspoorten gelden in principe dezelfde randvoorwaarden als voor de bestaande stadspoorten, waarbij ruimte is voor een hedendaagse vertaling van de stadspoort. Hierbij is ook de stedenbouwkundige opbouw essentieel, opdat een geleidelijke overgang van landschap naar stad wordt benadrukt. Bij voorkeur is er een overgangsmoment, zoals een brug of viaduct.

 

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Westelijke stadspoort.

Oplossingsrichting 1. Behouden of vernieuwen van bijzondere gebouwen in het groen.

Toelichting
Stadspoort west heeft zich ontwikkeld tot een groene omgeving, waarbij het ziekenhuis, bestaande uit gebouwen in het groen, deel uitmaakt van het groene voorportaal. De gebouwen zijn ingepast als gebouwclusters in het groen, op afstand van de weg. Hierdoor is het voorportaal groen en open en biedt zicht op de poldertoren en de woontoren nabij de brug. Het stadsportaal heeft haar zwaartepunt aan de zuidzijde (waterkom en woontoren). De zijde van het gemeentehuis doet beperkt mee in de stadspoort.

voorb - stadspoort west groen voorportaal voorb - stadspostadspoort west geprivatiseerde oevers voorb - stadspoort west stadsportaal
Stadspoort west, groen voorportaal met zicht op de poldertoren en woontoren (Google Streetview) Stadspoort west, geprivatiseerde oevers met opslag doen geen recht aan het stadsportaal (Google Streetview) Stadspoort west, het stadsportaal heeft haar zwaartepunt aan de zuidzijde met een waterkom en woontoren (Google Streetview)

 

Ter hoogte van de westelijke stadspoort zijn de kenmerken van de polderstad deels wel en deels niet meer herkenbaar:

 1. Ter hoogte van het gemeentehuis is nog maar beperkt sprake van een stadsportaal. Dit komt door de grote hoeveelheid parkeerplaatsen voor het gemeentehuis. Daarnaast zijn rond het gemeentehuis, het Muzisch centrum en het politiebureau de openbare ruimte en de openbare oevers geprivatiseerd, terwijl hier oorspronkelijk de oever openbaar was en de stad zich presenteerde met voorkanten aan de passanten komend vanuit het westen. Ook is er onnodige onderbegroeiing ontstaan, die het zicht belemmert en niet past bij de karakteristiek van de groene oevers van Emmeloord.
 2. Het groene voorportaal bestaat uit groenclusters met bijzondere solitaire gebouwen, op afstand van de weg. Er worden nieuwe plannen ontwikkeld (locatie aangegeven met rode ster in de samenvatting). Er komt een hoge bebouwingsdichtheid, hierbij moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden met het groene karakter van het voorportaal. Emmeloord is ontworpen als stad aan het water, met brede groene en openbare oevers. De locatie ligt aan de Espelervaart, met een doorgaand pad parallel aan het water. Deze locatie leent zich voor het opnieuw toepassen van brede lommerrijke oevers.

Het groene voorportaal en het stadsportaal van de westelijke stadspoort in verschillende ontwerpschetsen en in de huidige situatie:

voorb - stadspoort west schetsplan III 1943 opg24-111
Stadspoort west, schetsplan III, 1943 (bron: NLE). Geleidelijke overgang van landschap naar stad Stadspoort west, schets 1951 (bron: NLE). Groen voorportaal met clusters van solitaire gebouwen in het groen

opg24-112 voorb - stadspoort west 2010
Stadspoort west, ‘stad na 35 jaar’, 1944 (bron: NLE). Groen voorportaal met solitair gebouw in het groen Stadspoort West, 2010 (luchtfoto gemeente Noordoostpolder). Groen voorportaal en enkelzijdig stadsportaal

 

Oplossingen die er aan bijdragen om de polderkenmerken beter zichtbaar te maken.

Groen voorportaal Urkerweg:

 1. Het versterken van de groene openbare ruimte, met grote openheid.
 2. Het ontwikkelen van passende nieuwe bebouwing op de ontwikkellocatie (zie rode ster in de samenvatting) van het groene voorportaal.
 3. Alle ontwikkelingen binnen het groene voorportaal uitwerken als samenhangend groencluster met bijzondere solitaire gebouwen, op afstand van de weg.
 4. Het versterken van het zicht op de poldertoren, door het snoeien van bomen en verwijderen van opslag.
 5. Het voorkomen van ‘wandvorming’ door de gebouwen. Creëer voldoende afstand tot de weg, ontwikkel meer groen dan gebouwen door voldoende groene tussenruimte tussen de gebouwen en voldoende groen rond de gebouwen. Passend hierbij is een meer modernistische architectuur, zoals op vergelijkbare locaties in Emmeloord.
 6. De groene terreininrichting en parkeren:
 7. Voorkom parkeren aan de Urkerweg en de Espelervaart. Bedenk oplossingen waardoor het terrein geen grote parkeerplaats wordt. (stapelen, deels onder gebouwen, inpassen in groen etc.). Maak het terrein zo groen mogelijk: ontwikkel meer groen dan gebouwen. Pas het parkeren zo in dat er geen stenige vlakte ontstaat. .    Het pad (oost-west) kan verlegd worden, zolang de bestaande verbinding behouden blijft.
 8. Onderzoek de mogelijkheid om een tweede toren bij de brug te ontwikkelen. De nieuwe toren zou op de ontwikkellocatie kunnen worden uitgewerkt als een tegenhanger van de bestaande toren aan de overzijde van het water. De twee torens versterken op die manier de openbare ruimte rond de brug en geven de stadspoort een sterkere identiteit. Belangrijk is hierbij een balans te zoeken in de compositie en de onderlinge verhouding van de twee torens bij de brug. Dit ook in relatie tot de overige gebouwen nabij de brug en langs de Urkerweg. Een toren op deze locatie en/of welk andere bebouwing dan ook, wordt niet hoger dan de hoogte van de poldertoren en ‘concurreert’ qua hoogte en vorm niet met de poldertoren (zie ook de opgave vizier op de poldertoren).

Stadsportaal stadspoort west:

 1. Het versterken van de stadspoort, door het verbeteren, aantrekkelijker maken en toegankelijker maken van de ruimte en oevers rond het gemeentehuis, het politiebureau en het Muzisch centrum (doorgaande openbare oever). Dit kan bijvoorbeeld een wandelsteiger in het water zijn.
 2. Het opschonen van de onderbegroeiing ter hoogte van de brug.
 3. Het versterken van de aanwezige openbare oevers. Emmeloord is ontworpen als stad aan het water, met brede groene en openbare oevers. Probeer langs de Espelervaart, een doorgaand pad parallel aan het water en een brede parkachtige groene oever te ontwikkelen, passend bij Emmeloord (referentie: brede parkoevers langs de Lemstervaart).

 

NLS-H3 voorb - samenvatting stadspoort west
Samenvatting oplossingsrichtingen stadspoort west:
1.    Solitaire bebouwing in clusters van groen, op afstand van de weg.
2.    Meer groen dan gebouwen.
3.    Openbare oevers en groene oevers.
4.    Stadsportaal: groene ruimte, meer openbare ruimte ontwikkelen.
5.    Mogelijkheid om op de ontwikkellocatie (rode ster) ook een gebouwd accent te maken (twee torens bij de brug)

Voorbeeld 2: Stadspoort zuid, omgeving Nagelerbrug.

Oplossingsrichting 2: Behouden en versterken van de ruime maatvoering, de zichten en de verblijfskwaliteit.

Toelichting
Ter hoogte van de Nagelerbrug zijn de kenmerken van de Polderstad deels wel en deels niet meer herkenbaar:

 1. Rijdend naar het centrum is het groene voorportaal dichtgegroeid met bomen en een bedrijfsloods. Hierdoor is het vrije zicht op de voormalige schippersbeurs en de poldertoren niet meer mogelijk.
 2. Vanaf de brug ziet de bezoeker aan de rechterhand de Zuiderkade. Hier heeft het parkeren op de kade de overhand. De winkels langs de Zuiderkade domineren het beeld en de identiteit. Dit is jammer, want de Zuiderkade heeft van oudsher een grote betekenis voor de stad. Ze fungeerde als stedelijk front naar de polder, met een loskade en openbare oever. Hier liggen kansen voor aantrekkelijke aanlegplaatsen voor bezoekers vanaf het water. Vanaf hier ligt het centrum dichtbij en kan de stad zich optimaal aan het water presenteren.
 3. Vanaf de Nagelerbrug richting het centrum vormt het Veerplein de stadspoort. Dit plein werd ooit ontworpen als groen stadsplein,  en is nu een stenig parkeerplein geworden.  Er wordt echter nauwelijks geparkeerd. De    bebouwing is aan de noordzijde te laag en bescheiden. Het geeft weinig houvast aan het plein als pleinwand. De uitstraling van de openbare ruimte en bebouwing past niet bij een stadsentree of stadspoort.

Oplossingen die er aan bijdragen om de polderkenmerken beter zichtbaar te maken.

Groen voorportaal, Nagelerweg:

 1. Het zicht verruimen, zodat het stadsfront en de poldertoren beter zichtbaar worden. Dit kan door het opschonen van onderbegroeiingen en/of door overbodige bomen weg te halen.
 2. De oorspronkelijke rooilijn herstellen. Karakteristieke en/of beeldbepalende bedrijfsloodsen zichtbaar maken als begrenzing van deze brinkachtige ruimte.
 3. Op de hoek van de vaart en de Industrieweg staat een karakteristieke bedrijfshal met bedrijfswoning, nu een mechanisatiebedrijf met bijgebouwde loods. Door het opschonen van de begroeiing (en indien mogelijk op termijn het verwijderen van de loods), de bedrijfshal opnieuw zichtbaar maken als flankerend gebouw van het groene voorportaal (zie impressie hieronder).

Zuiderkade:

 1. De kade, die vanaf de stadspoort de ‘oude stad’ representeert, versterken. Parkeren zoveel mogelijk uit het zicht houden en terugliggend plaatsen ten opzichte van het water. De voorkeur gaat uit naar het parkeren uit het zicht, ingepakt tussen de bebouwing en/of groen.
 2. Het vergroenen van de kade en de oever tot openbare parkachtige groenzone, passend bij Emmeloord.
 3. Het toepassen van een lage aanlegsteiger ter plaatse van stenen kade (gebruiksvriendelijkheid en versterking van de functie).
 4. Het creëren van een gastvrij onthaal. De kade inrichten voor de aanleg van recreatieboten, aanverwante ondersteunende functies en verblijfsplekken/openbare plekken voor bewoners.
 5. Het zicht vanaf Nagelerweg richting stadskern (oorspronkelijk stadsfront) verbreden.
voorb - groene voorportaal Nagelerweg NLSvoorb - rooilijn en zicht terugbrengen
Groen voorportaal Nagelerweg, zicht op poldertoren geblokkeerd. De oorspronkelijke rooilijn terugbrengen en het zicht op het stadsfront en de poldertoren verruimen

voorb - zicht op de zuiderkade voorb - autos uit het zicht gastvrije oever
Zicht op Zuiderkade, auto’s en winkels dominant Auto’s uit het zicht, ontwikkelen van een gastvrije oever

Stadsportaal, Veerplein:

 1. De bebouwing rondom het stadsportaal Veerplein verhogen. Deze bebouwing moet genoeg maat en hoogte hebben (minimaal twee bouwlagen met kap). Daarnaast zou meer uitstraling in de architectuur van grote meerwaarde zijn.
 2. Hoeken verbijzonderen door meer hoogte, alzijdigheid en een passende architectuur (hedendaagse vertaling van Delftse School (langs de Zuiderkade) of modernisme (zijde Bouwerskamp)) toe te passen.
 3. Het ontwikkelen van stedelijke bebouwing met passende maat en functie. Publieke functies en detailhandel passen goed, mits de massa en architectuur dienend is aan de stedenbouwkundige structuur.
 4. Het terugbrengen van groene karakteristieken.

 

voorb - Stadsportaal Veerplein NLSvoorb - hoogte van de bebouwing rond het Veerplein vergroten
Stadsportaal Veerplein, stenig parkeerplein Hoogte van bebouwing rond Veerplein vergroten en het terugbrengen van groen

NLSvoorb - samenvatting stadspoort zuid
Samenvatting oplossingsrichtingen stadspoort zuid:

 1. Stadsportaal: verhogen van de bebouwing rond het Veerplein en het versterken van de zeggingskracht van de architectuur. Het vergroenen van de pleinruimte. Het creëren van de mogelijkheid om op de hoek van de ontwikkellocatie Zuiderkade, of rond het Veerplein een gebouwd accent te maken. De pleinwand kan hier meer hoogte en maat hebben.
 2. Verruimen van het zicht op de Zuiderkade (het waterfront) en het water. Versterken van de openbare oevers en groene oevers. Het terugleggen van het parkeren op de kade en het verplaatsen van de parkeerplaatsen, zoveel mogelijk uit het zicht, ingepakt tussen de bebouwing en/of groen.
 3. Ontwikkelen Bouwerskamp inclusief waterfront.
 4. Groen voorportaal verruimen door verwijderen groenopslag. Hierdoor tegelijkertijd het zicht op de poldertoren eerder mogelijk maken (lange witte pijl).
 5. Op termijn herstellen van de oorspronkelijke rooilijn. Het op termijn verwijderen van de eerste loods aan de Industrieweg om de karakteristieke bedrijfshal weer zichtbaar te maken (gebouw met kruis erdoor).

 

Voorbeeld 3: Nieuwe Stadspoort A6 Noord

Oplossingsrichting 3: Ontwikkelen van nieuwe stadspoorten bij nieuwe stadsentrees.

Toelichting
Emmeloord heeft zich ontwikkeld tot een stad met 25.000 inwoners. Er ligt een Rijksweg aan de oost- en zuidzijde van de stad en het voorzieningen- en werkgebied is meegegroeid met het aantal inwoners en dankzij de goede ligging aan landelijke infrastructuur.
Dit heeft de volgende consequenties:

 1. Ondertussen zijn de hoofdentrees (stadskruis) minder herkenbaar. Het binnenkomen van Emmeloord vindt niet meer primair plaats via het stadskruis, de vier hoofdentrees van het stadskruis sluiten indirect aan op de Rijksweg.  
 2. De nieuwe entrees zijn nog niet uitgewerkt als stadspoort of als herkenbare entrees van de stad.
 3. Er zijn geen locaties waar de bezoeker dichtbij de snelweg de auto kan parkeren, om over te stappen op vervoer via het water of te fiets, bij voorkeur gecombineerd met horeca- en overnachtingsmogelijkheden (recreatief transferium als nieuw knooppunt met verbinding met de Wellerwaard, het Kuinderbos, de stad en andere aantrekkelijke locaties zoals Nagele).
 4. Emmeloord is niet zichtbaar vanaf de A6. Te vaak rijden mensen Emmeloord voorbij. Een aantrekkelijke locatie langs de snelweg kan verleiden om een kort of langer verblijf in Emmeloord te overwegen.

Oplossingen, die er aan bijdragen om de polderkenmerken beter zichtbaar te maken bij nieuwe stadspoorten:

 1. Maak de stad zichtbaar door nieuwe stadspoorten (met daarin bijvoorbeeld een kunstwerk of gebouw, dat de stad representeert). De bezoeker of passant mag al vanaf de A6 de stadspoort herkennen als stadspoort van Emmeloord en als onderdeel van de Noord-oostpolder (geen generieke plek).
 2. Ontwikkel geschikte entrees vanaf de snelweg tot nieuwe stadspoorten, met aandacht voor de stedenbouwkundige opbouw, die ten grondslag ligt aan de ‘interne’ stadspoorten.
 3. Kies entrees met een overgangsmoment, zoals een brug of viaduct.
 4. Ontwikkel geleidelijke overgangen vanuit het landschap, begin met een groen voorportaal en eindig met een stadsportaal.
 5. Ontwikkel binnen de stadspoort in ieder geval een stadsportaal, met flankerende bijzondere bebouwing om de stadspoort te markeren vanuit het landschap en als ruimte op zich.

Voorbeeld: Noordentree met recreatief transferium

Komend over de A6 vanuit het Noorden:

 1. Maak de stadspoort zichtbaar en herkenbaar als publieke plek, door bijvoorbeeld een transferium te introduceren. Dit kan in de vorm van een gebouw, dat zichtbaar is vanaf de snelweg en vanaf de Muntweg. Dit bijzondere gebouw in het groen zou zichtbaar moeten zijn vanaf de A6. Dit vraagt om enkele vizieren vanaf de snelweg. Hiertoe kunnen in het groen langs de A6 op enkele plekken open plekken worden gecreëerd. Het gebouw geeft op haar beurt weer de kans om een weids uitzicht op het polderlandschap te bieden.

Ter hoogte van de Muntweg:

 1. Komend over het viaduct van de A6 of vanaf de A6 is er eerst sprake van een groene ontvangstruimte, die zich opent als gastvrij welkom.  zou het transferium al zichtbaar moeten zijn.  
 2. Versterk hier de openbare ruimte door het verbeteren, aantrekkelijker maken en toegankelijker maken van de ruimte en functies. Geef hier al bezoekers het gevoel dat ze welkom zijn in Emmeloord.
 3. Maak vervolgens de stadspoort zichtbaar vanaf de snelweg en maak vanuit de stadspoort ook het polderlandschap zichtbaar. Maak daarom het polderlandschap zichtbaar vanaf de Muntweg, vanaf de Belvedère en vanaf het             transferium (polderpanorama).
 4. Voeg een transferium toe, een gebouw met informatie- en verblijfsfunctie, gekoppeld aan het water. Maak de overstap van auto naar fiets of boot aantrekkelijk. Maak huren mogelijk en zorg voor een goede en aantrekkelijke informatie over Emmeloord.
 5. Creëer een veilige en aantrekkelijke oversteek voor voetgangers en fietsers van het transferium naar de Belvedère. Via de Belvedère leidt een zeer aantrekkelijke route naar de stad.
 6. Maak een veilige en goede verbinding over de Muntweg met de Belvedère.
 7. Geef het Emmelerbos een herkenbaar adres aan de Muntweg door bijvoorbeeld de Belvedère uit het oorspronkelijke ontwerp terug te brengen. Dit zou in een nieuwe vorm een openluchttheater, maar bijvoorbeeld ook als gebouw met horeca, verblijfs- of educatiefunctie kunnen worden uitgewerkt. Belangrijk is dat er een uitzicht mogelijk wordt gemaakt naar het polderlandschap.ragment goedgekeurde plan Pouderoyen 1947, met Belvedère (bron: NLE).

  fragment vP 274  
  Fragment goedgekeurde plan Pouderoyen 1947, met Belvedère (bron: NLE)  
 8. Maak als het even kan het water zichtbaar vanaf de weg en zorg dat hier recreatieboten liggen. Draag zorg voor een goed onderhoud in de stadspoort, zowel rond de weg als te water. Je kunt maar een keer een eerste indruk maken op bezoekers.
 9. Versterk de aanwezige openbare oevers. Emmeloord is ontworpen als stad aan het water, met brede groene en openbare oevers. Ontwikkel daarom nieuwe oevers op dezelfde herkenbare wijze.
 10. Versterk de routes vanaf het transferium op zo’n manier, dat het ‘verhaal’ van Emmeloord kan worden beleefd. Bijvoorbeeld door langs de Sportlaan informatie over de Delfts Rode en Delfts Witte architectuur aan te bieden. Door informatie over het ontwerp van het (winkel)centrum en de Poldertoren. En door verblijfsfuncties en informatie gekoppeld aan bijzondere gebouwen. De poldertoren is een goed voorbeeld, dankzij de VVV, het restaurant en het uitzicht.
 11. Maak vanaf de nieuwe stadspoort rondvaarten mogelijk, of een tochtje met een elektrische sloep. Gedacht kan worden aan een ‘rondvaart centrumgebied’, een rondvaart ‘langs de werk-stad aan het water’ en het ‘varen door het bos’.

NLSvoorb - samenvatting nieuwe stadspoort
Samenvatting oplossingsrichtingen nieuwe stadspoort A6 Noord:

 1. Ontwikkel een nieuwe geleidelijke overgang, bij voorkeur met de drieledige opbouw van een stadspoort in Emmeloord. Een groen voorportaal, een ‘brug’moment (hier de brug over de vaart), het stadsportaal.
 2. Bied zicht op de stadspoort vanaf de A6.
 3. Maak de stadspoort markant zichtbaar door bijvoorbeeld een transferiumgebouw, zichtbaar vanaf de snelweg en vanaf de Muntweg.
 4. Ontwikkel een stadsportaal, met flankerende bijzondere bebouwing om de stadspoort te markeren vanuit het landschap en als ruimte op zich.
 5. Maak de overstap van auto naar fiets of boot aantrekkelijk.
 6. Creëer een veilige en aantrekkelijke oversteek voor voetgangers en fietsers van het transferium naar de belvedère. Via de Belvedère leidt een zeer aantrekkelijke route naar de stad.
 7. Breng de belvedère (uitzichtplek) terug uit het oorspronkelijke plan, dit kan op hedendaagse wijze.
 8. Maak vaartochten en rondvaarten mogelijk vanaf de stadspoort.
 9. Creëer aantrekkelijke fiets- en wandelroutes naar de stad, het Emmelerbos, De Wellerwaard, het Kuinderbos et cetera.