Vizier op de Poldertoren

De opgave

De Poldertoren is in meerdere opzichten het middelpunt van de Noordoostpolder. De toren is vanuit de polder op verschillende plekken duidelijk in beeld en fungeert als oriëntatiepunt. In de stad markeert de toren belangrijke routes en op veel plekken in de stad vormt de toren de achtergrond van het straatbeeld.
Als op verschillende plaatsen bestaande bebouwing wordt vervangen en nieuwe bebouwing wordt toegevoegd kan het zicht op de toren in het gedrang komen. Dit zicht is niet toevallig ontstaan, maar onderdeel van het oorspronkelijke stadsontwerp en begeleidt bijvoorbeeld de route vanuit de polder naar het centrum. Bovendien kan de bijzondere betekenis van de toren voor de hele polder in het geding komen door concurrentie van andere (nieuwe) gebouwen.
Ook het groen in en om de stad speelt mee in het zicht op de toren en de plek van de toren in het silhouet.  

De vraag is:
Hoe kan de betekenis van de Poldertoren voor de Noordoostpolder en de polderstad op verschillende schaalniveaus behouden blijven bij nieuwbouw, uitbreidingen en herstructurering?

NOE 1 poldertoren
De Poldertoren gezien vanaf de Korte Dreef

 

Randvoorwaarden

De Poldertoren heeft betekenis op verschillende schaalniveaus. Allereerst is er het niveau van de polder, met de toren als middelpunt, en de betekenis van de Poldertoren voor het silhouet en de (cultuur)historie van Emmeloord.
Vervolgens heeft de toren betekenis op de schaal van de stad. In de assen van de belangrijkste toegangen van de stad is de toren het oriëntatiepunt. In verschillende buurten van Emmeloord speelt de Poldertoren een belangrijke rol op de achtergrond. Zo kan men zich oriënteren in de stad. Op al deze schaalniveaus kunnen eisen worden gesteld aan de bebouwing met als doel het zicht op de toren te respecteren.

Voor alle schaalniveaus is het van belang dat:

  • Het belang en de betekenis van het zicht op de Poldertoren wordt onderkend.
  • Dat er een hiërarchie te onderkennen is in de mate van dit belang en deze betekenis, waarbij de betekenis voor het hoogste schaalniveau ( het silhouet en de polder ) het grootst is.
  • Bij ingrijpende nieuwbouw, verbouw en uitbreiding het effect op het zicht op de Poldertoren wordt bekeken.
  • Nieuwe markante bebouwing in relatie wordt beschouwd met de Poldertoren, het betreft plaatsing, signaalfunctie en massawerking.

296-1 296-2 296-3
Stadssilhouet, met de toren klein maar sterk in beeld Espelerlaan Steenstraat

 

Oplossingsrichtingen:

1.    Bewaak het stadssilhouet

296-4 296-5
1. De Poldertoren heeft nu een markante positie in het silhouet van Emmeloord 2. Dichtbij de toren is hoogbouw niet wenselijk, op grotere afstand is meer mogelijk
296-6 296-7
3. Andere hoogbouw dan de Poldertoren kan worden ingezet om bijzondere plekken in de stad te markeren. Het gaat dan om plekken als de oorspronkelijke entrees van de stad of de nieuwe entrees 4. Fout: hoogbouw met een sterk verticaal karakter schaadt de bijzondere betekenis van de Poldertoren in het silhouet van de stad
297-1 297-2
5. Minder verticaal gerichte hoogbouw zorgt voor het behoud van de bijzondere betekenis van de Poldertoren 6. Fout: bebouwing op de voorgrond kan het belang van de Poldertoren in het silhouet van de stad schaden door een te verticaal en te onrustig karakter
297-3 297-4
7. Een meer horizontaal karakter en een rustiger beeld geeft minder verstoring 8. Een stevige groenstructuur ( groene mantel ) zorgt er voor dat de Poldertoren optimaal tot zijn recht komt

 

2.    Respecteer de (zicht)assen

 298-1  298-2
1.    De horizontale geleding van de bebouwing zorgt voor de oriëntatie op de Poldertoren. Ook de groenstructuur begeleidt de blik 2.    Er moet geen bebouwing in de zichtassen worden geplaatst en de rooilijnen van de begeleidende bebouwing dienen in hoofdlijn te worden gerespecteerd. Zo blijft het zicht op de toren bestaan en wordt het zicht begeleid
298-3  
3. Een verticale en perceelsgewijze gelede massaopbouw zorgt voor een minder goede begeleiding van het zicht naar de Poldertoren, ondanks het feit dat het zicht wel intact blijft  

 

3. Denk aan de achtergrond

298-4  298-5 
1. Op veel plekken in de stad vormt de Poldertoren de achtergrond van het straatbeeld. De toren fungeert zo als oriëntatiepunt. Door de horizontale belijning van de voorgrond komt de toren beter tot zijn recht 2.    Een verticale massaopbouw van de bebouwing zorgt voor een minder rustig beeld en minder contrast tussen voorgrond en achtergrond