Identiteit architectuur

SILHOUET BEPALENDE GEBOUWEN

De poldertoren

Bouwjaar 1957-1959
architect: H. van Gent, J.W.H.C. Pot

De poldertoren is een autonoom, vrijstaand volume en is opgenomen in een ruime verharde setting met incidenteel groen. De architectuur is kenmerkend voor de Delftse School, net zoals bij de omliggende bebouwing. De toren onderscheidt zich door de massawerking, de rijke details en de schaal. Ook de plaatsing zorgt voor een verbijzondering: de toren staat in de as van de Lange Dreef komende vanuit het oosten en in de as van de Espelerlaan, komende vanuit het noorden. Elders in de stad speelt de toren vaak een rol op de achtergrond van de overige bebouwing.

Komend vanuit het westen komt de toren in de stad pas laat in beeld. Vanuit de hele polder, op grotere afstand, is de toren zichtbaar, soms als beëindiging van een as. De toren heeft een prominente plaats op De Deel. De belangrijkste routes vanuit de polder komen langs de Deel met de poldertoren, waardoor de Deel niet alleen het centrum van Emmeloord vormt, maar ook dat van de polder.

 

Kaart: De poldertoren op De Deel. In een rode lijn zijn belangrijke stedelijke wanden aangegeven. Hoe dikker de lijn, hoe groter het belang. Belangrijke gebouwen hebben een rood vlak.
Kaart: De poldertoren op De Deel. In een rode lijn zijn belangrijke stedelijke wanden aangegeven. Hoe dikker de lijn, hoe groter het belang. Belangrijke gebouwen hebben een rood vlak. De poldertoren

BEELDBEPALEND GEBOUW

Kerk De Hoeksteen, Nederlands Hervormd

Bouwjaar 1952
Architect: Van Ravensteijn

De kerk is beeldbepalend voor de kruising en de brug. Het gebouw is een autonoom en schijnbaar vrijstaand volume, opgenomen in groene setting. De voorgevel staat aan de Nagelerstraat, de toren fungeert in de Nagelerstraat op grotere afstand als oriëntatiepunt, komend vanuit het zuiden en noorden. De architectuur past in het idioom van de Delftse School, zoals dat ook het geval is bij de omliggende bebouwing. Maar door de massawerking, de rijke details en de schaal onderscheidt de kerk zich van de omliggende woningbouw. Ook door de plaatsing is de kerk verbijzonderd: het gebouw is terugliggend geplaatst aan de grachtzijde en juist vooruitgeschoven in de as van de Nagelerstraat.

 

Kaart: Kerk De Hoeksteen aan de Nagelerstraat

Kaart: Kerk De Hoeksteen aan de Nagelerstraat

BEELDBEPALEND GEBOUW

Kerk St. Michaëlkerk, Rooms Katholiek

Bouwjaar 1956
Architect: P. Starmans

Het gebouw is een autonoom,schijnbaar vrijstaand volume. Het is beeldbepalend voor de kruising en opgenomen in een ruime verharde setting. De voorgevel is aan de Boslaan, en de toren in de as hiervan. De architectuur van de kerk past in het idioom van de Delftse School, net zoals die van de omliggende bebouwing. Maar de kerk onderscheidt zich wel door de massawerking, de rijke details en de schaal van het gebouw. Ook in de plaatsing is er een verbijzondering: de kerk is terugliggend geplaatst aan de Noordzijde en juist vooruitgeschoven in de as van de Boslaan. Ook is de kerk geplaatst in de as langs de Paardenmarkt.

 

Kaart: De St. Michaëlkerk aan de Boslaan

Kaart: De St. Michaëlkerk aan de Boslaan

BEELDBEPALEND GEBOUW

De Nieuw Jeruzalemkerk, Gereformeerd

Bouwjaar 1955
architect: W.H Verschoor

De kerk is een autonoom en schijnbaar vrijstaand volume. Door de plek in de stad, afzijdig van de hoofdroutes, heeft het gebouw meer belang voor de wijk dan voor de stad. De kerk is plaatsbepalend voor de brug en opgenomen in een ruime verharde setting. De voorgevel met entree staat aan het Cornelis Dirkszplein, de toren zijdelings aan de Cornelis Dirkszstraat. De architectuur past in het idioom van de Delftse School, net zoals die van de omliggende oorspronkelijke bebouwing. De kerk onderscheidt zich van de omliggende woningen door de massawerking, de rijke details, de materialisering en de schaal. Ook door de plaatsing wordt de kerk verbijzonderd: het gebouw is terugliggend aan het Cornelis Dirkszplein en daardoor minder prominent aanwezig aan de Schokkerwal. Nieuwbouw aan het Cornelis Dirkszplein heeft het plein aangetast en de relatie met de Schokkerwal nog verder verkleind. Door nieuwbouw is het profiel van de Cornelis Dirkszstraat gewijzigd en de rooilijn van de kerk nu gelijk aan die van de woonbebouwing.

 

Kaart: De Nieuw Jeruzalemkerk aan het Cornelis Dirkszplein

Kaart: De Nieuw Jeruzalemkerk aan het Cornelis Dirkszplein

BEELDBEPALENDE BEBOUWING

Gebouwen bij oorspronkelijke entrees

Entrees bij de Espelerlaan, Urkerweg en Marknesserweg
Bij de drie bovengenoemde oorspronkelijke entrees van de stad zijn een aantal overeenkomende zaken te herkennen. Als voorbeeld is hier de entree bij de Espelerlaan nader bekeken.

Espelerlaan
De bebouwing van het Emmelwerdacollege werkt als beëindiging van de as vanuit het centrum. Het gaat hier om autonome en vrijstaande hoogbouw in een ruime groene setting en met een meer modernistische architectuur. Het profiel verruimt hier omdat de bebouwing enige afstand tot de weg heeft.

Urkerweg en Marknesserweg
Het zorgcomplex bij de oostelijke entree aan de Marknesserweg en het ziekenhuis bij de westelijke entree aan de Urkerweg hebben dezelfde karakteristieken. Komend vanuit het Oosten markeert ‘De Golfslag’ de entree van de stad. Ook hier gaat het om hoogbouw in een groene setting. De modernistische architectuur is hier van hoge kwaliteit.

 

Kaart: Espelerlaan

Kaart: Espelerlaan

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Zuiderkade / Veerplein

Komend vanuit het zuiden vormt de passage van de brug de feitelijke entree van het centrum van Emmeloord. De ruime openbare ruimten aan beide zijdes van het water zijn in samenhang ontworpen en versterken de entree. De aaneengesloten bebouwing aan de Zuiderkade vormt een stevig waterfront, maar door de bouw van De Zuidert is het belang hiervan afgenomen. De hoekbebouwing van de Zuiderkade en het Veerplein markeert de entree door front te maken naar de brug. De wanden van het Veerplein hebben niet meer het oorspronkelijke karakter en belang.

 

Kaart: Zuiderkade / Veerplein

Kaart: Zuiderkade / Veerplein

BEELDBEPALENDE BEBOUWING

Woningen Koningin Julianastraat

De monumentale woningen aan het westelijke deel van de Koningin Julianastraat begeleiden de straat, maar zijn door hun vormgeving en rijke detaillering beeldbepalend geworden. De architectuur is formeel, traditioneel en rijk. De gevels tonen zwaar en degelijk, dit wordt benadrukt door de metselwerk details zoals de bogen boven de deuren. Op de hoek met de Boslaan is het voormalige postkantoor uit 1952 van architect Komter. De voorgevel is formeel en iets teruggerooid. Komende vanaf het zuiden vormt het gebouw een oriëntatiepunt. Ook het naastliggende pand is verbijzonderd, in kleur en maat: de nok is hier hoger dan bij de naastgelegen panden en het metselwerk is uitgevoerd in ‘speklagen’ in twee kleuren. De oostelijke gevel heeft een voorgevelkwaliteit. Komende over de Noordzijde staat deze kopgevel prominent in beeld en rijdt men hier op af. De kruising met de Boslaan is op alle hoeken verbijzonderd.

 

Kaart: Koningin Julianastraat

Kaart: Koningin Julianastraat

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

De Lange Nering ( tussen De Deel en het Kettingplein ), winkelstraat

De oost-west oriëntatie is passend bij de centrumfunctie en afwijkend van veel woongebieden. Het gebogen verloop van de straat is afwijkend van het orthogonale polderraster, deze kromming in het straatverloop zorgt voor geborgenheid. Verbijzonderingen van de bebouwing aan De Deel markeren de entree van de straat en de hoge bebouwing samen met een vrij smal profiel geven een stedelijke allure en beslotenheid. De bovenbouw is ondergeschikt aan de winkelfronten en sterk repeterend en ingetogen vormgegeven. Door het licht verdraaien van het horecacomplex aan de Deel (Het Voorhuys) wordt de route naar de Lange Nering ingeleid. Komende vanuit de Lange Nering wordt zo het zicht naar de poldertoren geleid. De open ruimte ter plaatse van het theater fungeert als begin van de Lange Nering. De achterzijden en de bevoorradingsstraat zijn rommelig.

 

Kaart: De Lange Nering

Kaart: De Lange Nering

CLUSTER VAN VOORZIENINGEN

Scholen in de wijk –bovenlokale scholen

Noordzijde, Van Diggelenstraat, Jonkheer Opperdoes van Alewijnstraat
Het betreft hier een schoollocatie met betekenis voor de gehele stad en polder.
Het cluster is aangehaakt aan de Noordzijde als een groen veld met meerdere scholen. Het zijn alzijdige, autonome en vrijstaande gebouwen in het groen. Door deze plaatsing op enige afstand van de weg verruimt het profiel hier.
Door latere uitbreidingen is de afstand tot de straat en de maat van het groen hier en daar sterk verkleind. De meer modernistische architectuur is merendeels afwijkend van de omringende woonbebouwing in Delftse Schoolstijl. Het cluster is zo tevens een groene ruimte in de woonbuurt.

Deze kenmerken zijn ook terug te vinden op andere plekken, bijvoorbeeld bij de scholen aan de Kooystraat.
Kaart: Van Diggelenstraat, Jonkheer Opperdoes van Alewijnstraat

Kaart: Van Diggelenstraat, Jonkheer Opperdoes van Alewijnstraat

BEELDBEPALENDE EN STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Lange Dreef – singelgracht

Aan de noordzijde van de Lange Dreef staan karakteristieke portiekflats, die bepalend zijn voor het profiel en het verkeer begeleiden. De hogere bebouwing aan deze zijde maakt ook het verschil in belang voor de stad duidelijk. Aan de zuidzijde is er een woonstraat met kleinere blokken met grondgebonden woningen. Incidenteel vormt de rooilijn een zaagtand, waardoor intiemere voortuinen ontstaan. De architectuur traditioneel, sober en ingetogen. Aan het voorplein van de Gereformeerde Kerk staat nieuwbouw, die niet de oorspronkelijke rooilijn volgt.

 

Lange Dreef - singelgracht

Lange Dreef – singelgracht

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Korte Dreef – singelgracht

Aan de noordzijde van de Korte Dreef zijn er vanaf De Deel eerst traditionele rijwoningen, die een heldere maar bescheiden wand vormen. Het gemeentehuis is teruggeplaatst ten opzichte van de singelgracht, zoals dat ook bij de kerken het geval is. Maar in dit geval is er geen voortuin of –plein, maar enkel een parkeerplaats. Ook de entree van het gemeentehuis bevindt zich niet aan de singelgrachtzijde, maar aan de zijde gekeerd naar De Deel. Het gebouw ten westen van het gemeentehuis is zeer sober vormgegeven en vormt geen front naar de brug of gracht. Aan de zuidzijde zijn er vanuit het oosten eerst geschakelde traditionele woningen die tevens een wand vormen. Aan de oostzijde markeert een toren het einde van de singelgracht. Tegelijk markeert deze toren het begin van het oorspronkelijke plan, komend vanuit het westen. De recente bebouwing, horend bij de toren en het complex meteen hieraan grenzend volgt de rooilijn niet geheel.
Kaart: Korte Dreef – singelgracht

Kaart: Korte Dreef – singelgracht

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Espelerlaan

Aan weerszijden van een lange en monumentale singel liggen traditionele geschakelde woningen. De blokken aan beide zijden van de weg zijn eenduidig en samenhangend per zijde. Het profiel van de weg is ruimtelijk symmetrisch, met in het midden een monumentale groenstrook en aan weerszijden wegen. De westelijke zijde is echter de invalsweg, de oostelijke slechts een ventweg. In materialisering en maat wordt dit ook duidelijk. Dichterbij De Deel vernauwt het profiel zich.

Kaart: Espelerlaan

Kaart: Espelerlaan

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Paardenmarkt

De noordzijde van de Paardenmarkt wordt gevormd door oranjerode woonblokken in twee en drie lagen met rode kap, samen geplaatst tot een gesloten wand. De blokken vormen tevens de begrenzing en een onderdeel van de noordelijk gelegen buurt. Aan de zuidzijde staan portiekflats in drie lagen met kap met de kopgevel naar het plein, ze vormen dus geen wand. Het westelijk deel van de zuidwand is minder eenvormig: hier is een winkelgebied met voorliggende parkeervoorziening, aansluitend op winkelpanden. Aan de oostzijde vormt een groene wijkbrink de beëindiging van het plein. Aan de westzijde, aan de Schalm, is de beëindiging minder helder; deze wordt gevormd door een terugliggend gebouw met vooruitgeschoven aanbouw. Hier voor is een groenstrook. Deze bebouwing vormt door de terugliggende situering en de gelede massaopbouw geen stevige beëindiging van het plein.

paardenmarkt

Kaart: Paardenmarkt

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Boslaan

Opvallend is het verschil in korrelmaat; deze is aan de oostzijde groter dan aan de westzijde. Aan deze zijde is de verkeersader. Het profiel van de weg is ruimtelijk symmetrisch, met in het midden een monumentale groenstrook en aan weerszijden wegen. De westelijke zijde is echter de invalsweg, de oostelijke slechts een ventweg. In materialisering en maat wordt dit ook duidelijk. De vormgeving van de woningen is divers, maar overwegend traditioneel, met name dichter bij het centrum. Het profiel van de straat wordt in de eerste plaats bepaald door de monumentale groenstructuur.

 

Kaart: Boslaan

Kaart: Boslaan

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Bos en gaarde, Sportlaan

Aan weerszijden van een lange en monumentale singel zijn twee werelden verenigd. Aan de westzijde is de begrenzing van een woonwijk in een traditionele vormgeving: woningen van twee lagen oranjerode gemetselde gevels met een rood pannendak. De woningen zijn stevig in de rooilijn geplaatst, aaneengesloten, en vormen zo een wand. Aan de oostzijde staan modernistische bungalows vrijstaand in de groene ruimte. Ze zijn voorzien van een plat dak en hebben een modernistische gevelbehandeling gekregen, met grote horizontale ramen. De woningen zijn verschillend van elkaar en vrijer in de rooilijn geplaatst. Hier ontmoet ‘Ens’ (het dorp in de Noordoostpolder waar de Delftse School architectuur wellicht het meest beeldbepalend is) ‘Nagele’ (wereldberoemd vanwege de modernistische stedenbouw en architectuur), want hier staan de Delfts Rode rijwoningen recht tegenover de modernistische bungalows.

In het gebied tussen de Peppellaan en de Berkenlaan is een vergelijkbare situatie. Hier staan modernistische bungalows rug-aan-rug met Oostenrijkse woningen.

 

Kaart: Bos en gaarde, Sportlaan

Kaart: Bos en gaarde, Sportlaan