Even voorstellen…

134-111
Kaart ‘Woongebieden na 1985’

Na 1985 werden er achtereenvolgens drie nieuwe woonwijken gerealiseerd in de noordwest- en de noordflank:

1. De Erven (‘80 – ’90).
2. Waterland (’90 – ‘00).
3. Emmelhage (na 2000, wijk in ontwikkeling).

Emmeloord groeide ook na 1985 stevig door. In 1989 had Emmeloord bijna 20.000 inwoners. Reden om verder vooruit te plannen dan de 25.000 inwoners, op basis waarvan tot nu toe werd gepland. Buiten Revelsant, Espelervaart en De Zuidert werden drie nieuwe woongebieden op de kaart gezet. De stad ontwikkelde in deze nieuwe woongebieden beperkt nieuwe voorzieningen en winkels. De groei buiten de vaarten werd doorgezet ten noorden van de Espelervaart.

De Erven
De woonwijk de Erven is voor het overgrote deel gebouwd in de tachtiger en negentiger jaren. De wijk wordt begrensd door de Espelerweg, de Hannie Schaftweg en de Espelerlaan.

Structuur de Erven
Het plangebied kent geen sterke architectonische samenhang. Op een lager schaalniveau (op het niveau van clusters) is deze samenhang er wel. Dit is het gevolg van de projectmatige (fasegewijze) bouw die hier toegepast is.
Kenmerkend voor de wijk is de ruime opzet, met veel water en groenstructuren. In de wijk is een groot park aangelegd. Er is geen doorgaande ringweg, zoals in De Zuidert, of Revelsant. Vanuit vier entrees worden de buurten onafhankelijk van elkaar ontsloten.
In stedenbouwkundig opzicht is de wijk afgerond met de realisatie van de uitvoering van het nieuwbouwplan ‘De Es’ aan de Espelerlaan (aan de oostkant). Dit zogenaamde inbreidingsplan omvat een kerkgebouw en een tweetal appartementengebouwen aan de Espelerlaan en diverse (vrijstaande) woningen in het daarachter gelegen gebied.
De bebouwing is in de Es uitgevoerd in jaren dertig architectuur, een bouwstijl en periode van voor het ontstaan van de Noordoostpolder.

04 De woonwijk de Erven
De woonwijk de Erven wordt begrensd door de Espelerweg, de Hannie Schaftweg, de Espelerlaan (aan de oostkant) en de Espelervaart. Op de kaart zijn tevens de vier entrees (in lichtgrijs) en de belangrijkste wijkontsluitingswegen aangegeven

 

Bebouwing De Erven
De wijk De Erven bestaat grotendeels uit woningen met één bouwlaag met een grote kap. Langs de randen staan vrijstaande woningen en bungalows bestaande uit één bouwlaag met een grote kap. Centraal in het plan staan afwisselend vrijstaande, twee-onder-één-kapwoningen en af en toe een blokje rijwoningen. De twee woontorens in het groen behoren tot de kleine groep gebouwen met gestapelde woningen in Emmeloord.

Voorzieningen De Erven
Er is een klein winkelcentrum, een basisschool, een kinderdagverblijf en een kerkgebouw.

De Erven Beveland (5) De Erven Hoekse Waard (1) De Erven Langstraat (3)
Voorbeelden bebouwing en openbare ruimte De Erven (van links naar rechts: Beveland, Langstraat, Hoekse Waard)

 

Waterland
Nabij de A6 bij het Van der Valk hotel is een woonwijk gerealiseerd met veel water en doorkijkjes naar het buitengebied. Waterland wordt begrensd door de Muntweg, de Banterweg, het buitengebied en aan de oostzijde door de Van der Valk-locatie en de benzinepomp.
Er staan voornamelijk vrijstaande en half vrijstaande woningen. De wijk is ontsloten vanaf de Banterweg. Bijna alle woningen hebben, in tegenstelling tot de woningen in het oorspronkelijke plan, een achtertuin aan het water, met een aanlegplaats. Het water van de wijk staat in open verbinding met de Lemstervaart.

137-111
Waterland wordt begrensd door de Muntweg, de Banterweg, het buitengebied en aan de oostzijde door de Van der Valk-locatie en benzinepomp. De hoofdentree ligt aan de Banterweg. Er is sprake van éénrichtingsverkeer

 

137-112 137-113
Voorbeelden bebouwing en openbare ruimte Waterland (achtereenvolgens blik vanaf het Waterland over een opvaart naar het landschap en blik over de vaart aan de noordkant van de wijk).

Structuur Waterland
De stedenbouwkundige structuur van de wijk is gerelateerd aan de periode waarin de wijk werd gerealiseerd: De tijd van de ‘Vinex’-wijken. Waterland heeft meerdere karakteristieken, die kenmerkend zijn voor de ‘Vinex’-wijken. De wijk is monofunctioneel (alleen woningbouw) en omvat veel dezelfde woningen in reeksen.
Er is vaak sprake van een ruimtelijk wijkthema, hier het water.

Bebouwing Waterland
De bebouwing bestaat voornamelijk uit twee-onder-één-kapwoningen van één laag met een kap.

Voorzieningen Waterland
Waterland heeft geen eigen voorzieningen.
Wel liggen er een benzinepomp, een hotel en een werf aan de oostzijde van de wijk, maar deze bestaan al langer dan de wijk en behoren meer tot de invloedssfeer van de snelweg.

 

Emmelhage
Emmelhage is een woonwijk in aanbouw.
Ze biedt een gevarieerd woningaanbod in verschillende prijsklassen. Van sociale koop- en huurwoningen tot luxe bouwkavels in de vrije sector. Emmelhage is deels bedacht als boswijk, en heeft dan ook aan de zuidzijde een brede groenzoom, groene straatprofielen en groene erfscheidingen aan de achterzijden van de woningen. Er is een bescheiden groenwal aan de noordrand van de wijk.

08 Emmelhage
De Woonwijk Emmelhage wordt begrensd door de Emmeloorder dwarstocht, de Onderduikerstocht, de Espelerweg en de Banterweg

 

emmelhage12
De groenstructuurkaart van Emmelhage met boszomen en lanen (bron: http://www.emmelhage.nl )

 

Structuur Emmelhage

Emmelhage is nog niet gereed. Er is een start gemaakt met de wijk in 2007. Er zijn twee hoofdstraten, namelijk: De Jeanne d’Arcstraat en de Daltonhage. Aan de noordzijde van Emmelhage wordt het gebied vanaf de Banterweg ontsloten via een randweg. Parallel aan de ontwikkeling van mogelijke volgende fases wordt naar verwachting de randweg in westelijke richting doorgetrokken met als mogelijk sluitstuk een aansluiting op de Espelerweg. Daarmee is een rondweg voor de stad gerealiseerd.
Langs de hoofdstraat staat de bebouwing in rijen. De gebogen zijstraten, die als lommerrijke bospaden door het plan lopen, bieden merendeels ruimte aan vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen.

Het eerste deel van de wijk is opgezet als ‘boswijk’. In het ontwerp speelt de openbare ruimte een doorslaggevende rol, waarbij ruimte is voor het wandelen in de boszoom ten zuiden van de wijk en in de laan ten noorden van de wijk. Er is veel aandacht besteed aan de groenstructuur van de straten en erven.
De stedenbouwkundige structuur is niet recht en hoekig zoals het polderlandschap en het oorspronkelijk ontwerp voor Emmeloord. Wel haken de gebogen straten enigszins aan op de polderstructuur en past de hoofdopzet precies binnen een polderkavel tussen de Emmeloorder dwarssloot, de Onderduikerstocht en de Banterweg.

De stedenbouwkundige structuur is niet recht en hoekig zoals het polderlandschap en het oorspronkelijk ontwerp voor Emmeloord.
De hoofdopzet past wel precies binnen een polderkavel tussen de Emmeloorder dwarstocht, de Onderduikerstocht en de Banterweg.

Bebouwing Emmelhage
Emmelhage kent een gevarieerd woningaanbod.
Er zijn rijwoningen, twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen in verschillende prijsklassen. Van sociale koop- en huurwoningen tot luxe bouwkavels in de vrije sector.
Er is de mogelijkheid tot het bouwen van een eigen woning voor starters. De wijk bestaat uit woningen in één of twee lagen met een kap.

Voorzieningen Emmelhage
Emmelhage heeft nog geen eigen voorzieningen.
In de plannen is wel rekening gehouden met wijkvoorzieningen zoals een supermarkt en een basisschool.

nls14 a Emmelhage Jeanne Darclaan 10 voorbeeld bebouwing Emmelhage, Aletta Jacobshage Emmelhage (7)jeanne darclaan
Emmelhage (9)jeanne darclaan 02 Emmelhage op afstand van de stadskern
Voorbeelden bebouwing en openbare ruimte: Emmelhage (van links en rechts en van boven naar onder de Jeanne D’arclaan 3x, Aletta Jacobs-hage, het aanzicht vanaf de oostzijde vanaf de Espelerweg)