De polderstad-factor

Er is gekeken in hoeverre elk stadsgebied aansluit bij de kenmerken van het oorspronkelijke plan en het daaruit voortvloeiende ‘DNA’ van de huidige stad Emmeloord. Er is daartoe een tiental criteria opgesteld, op basis waarvan elk stadsgebied een score heeft gekregen:
‘de polderstad-factor’. De tien criteria zijn een optelsom van de fysieke DNA-kenmerken (die kenmerken die op de kaart zijn aan te wijzen) en de ontwerpuitgangspunten die ten grondslag liggen aan het oorspronkelijke plan (zie hoofdstuk 2.1). Ze maken het mogelijk vast te stellen hoe hoog een deelgebied scoort op de hoofdkenmerken, die bepalend zijn voor de identiteit van Emmeloord. Deze criteria zijn abstracter dan het ‘DNA’, omdat ze overkoepelend zijn. Ze komen ook niet letterlijk overeen met de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten, omdat de stad is doorgegroeid en ook nieuwe karakteristieke eigenschappen heeft ontwikkeld. Ter illustratie: enkele DNA-kenmerken zijn ondergebracht onder één noemer. Zo zijn bijvoorbeeld de groene polderstraat, poldersingel en groene mantel gevat onder de noemer: ‘De groene polderstad’.

De tien criteria voor het bepalen van de polderstad-factor zijn:

  1.  Hiërarchische stedenbouw.
  2. Stadspatroon volgt de polderverkaveling.
  3. Duidelijke begrenzing van de stad naar de polder.
  4. Beleefbaar en herkenbaar kruisen van wegen met bos en water.
  5. Onderscheid tussen wonen, werken en voorzieningen.
  6. Ligging van gebouwen met bijzondere functie aan het stadsplein, bij de stadsentrees en verspreid over stad.
  7. Een gezicht naar het water en een gezicht naar de polder.
  8. Delftse school stedenbouw en architectuur.
  9. De groene polderstad.
  10. Vizieren op de polder en de poldertoren.

De polderstad-factoren van alle stadsgebieden zijn in deze paragraaf gebundeld. Het betreft een integrale onafhankelijke beoordeling van elk stadsgebied vanuit de drie deskundigheden landschap (L), de stedenbouw (S) en architectuur (A).

61-111